Conference Officials

 

International Advisory Committee


Yoshinobu Baba
Shoji Shuichi
Minoru Seki
I-Ming Hsing
Bing-Cheng Lin
Tae Song Kim
Teruo Fujii
Fan-Gang Tseng

 

Steering Committee


Hideaki Hisamoto
Manabu Tokeshi
Noo-Li Jeon
Seok Sid chung
Je-Kyun Park
Anderson Shum
Chwee Teck LIM
Qun Fang
Yen-Wen Lu
Michael Breadmore

 

Organizing Committee Chair


Huu-Sheng LUR (NTU)

 

Program Chair


Yen-Wen LU (NTU)
Ryuji YOKOKAWA (Kyoto Univ.)

 

Local Committee Chair


Chih-Ting LIN (NTU)

 

Technical Program Committee Chair


Chieh-Fu (Steve) CHEN (NTU)